Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulente: Anouk Vrijens, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handeld als zelfstandig gevestigd Gewichtsconsulent;
Client: de persoon aan wie door de gewichtsconsulente advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Verwijzer: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulente is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt aan de onderlinge afgesproken locatie of online via het e-mailadres info@slimwithfood.nl of anouk@spruitjesenzo.nl.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulente kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulente de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. De gewichtsconsulente behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien de gewichtsconsulente dit nodig acht.

Artikel 4: Verhindering en annulering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de gewichtsconsulente hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulente geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulente gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meerdere erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18:00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18:00 uur op de voorafgaande vrijdag.
Annulering. Mocht de cliënt naar aanmelding alsnog afzien van deelname dan geldt de volgende annuleringsregeling:
– Bij annulering langer dan 2 weken voor aanvang worden de kosten volledig gerestitueerd.
– Bij annulering een week voor aanvang wordt 50% gerestitueerd.
– Bij annulering korter dan een week voor aanvang wordt er niks gerestitueerd.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulente de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien die er zijn en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulente is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulente beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
Het honorarium van de gewichtsconsulente is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulente dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt dient vooraf te betalen. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten achteraf. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van dertig dagen is de gewichtsconsulente gerechtigd het factuurbedrag met €5.00 administratiekosten te verhogen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het advies en/of begeleiding van de gewichtsconsulente is naar die aard resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. De gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulente.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen die schade in aanmerking komt, waartegen de gewichtsconsulente is verzekerd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulente nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulente om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulente te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.
De gewichtsconsulente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulente heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulente behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulente verstrekt zijn.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing op de relatie tussen de gewichtsconsulente en de cliënt. Voor geschillen tussen de gewichtsconsulente en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten; slechts de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulente zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen. Indien de gewichtsconsulente als eisende partij optreedt, heeft deze optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.